Sri Sanjib Kumar Rout
Smt. Shailja Rout
Prof (Dr.) Guda Sridevi
Sri Sarat Chandra Bhadra
Usha Padhee
Sri Hiranmaya Mohanta
Mr. Harkesh kumar Mittal
Prof. Sunil Kumar Sarangi
Sri Sasanko Sekhar Mohanty
Dr. Sanjita Lenka
Sri Tapan Kumar Satapathy
Dr. Sribasta Behera
Dr. Pratima Patnaik